เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (Thai Air Conditioning Traders Association: T.A.T.A.) มีที่มาจากชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นชมรมที่เกิดจากการรวมตัวกันของร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในนาม “กรีนชอบ (Green Shop)” ที่ก่อตั้งโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยกฟผ. ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ในกลุ่ม กรีนชอบ จำนวน 8 รุ่น และได้สนับสนุนให้รวมกลุ่มกันเป็น “ชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 โดยมี คุณสุรสิทธ์ ชูบุญราษฎร์ เป็นประธานชมรมฯ คนแรก ซึ่งชมรมฯ ได้จัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกตลอด 4 ปี จนกระทั่งคณะกรรมการชมรมฯ มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะจดทะเบียนเป็นสมาคม เพื่อจะเป็นที่น่าเชื่อถือในการติดต่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานเอกชนและราชการ จึงได้ทำการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (Thai Air Conditioning Traders Association = T.A.T.A.) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 โดยมีคุณโชคชัย พงษ์พิสุทธ์วณิช เป็นนายกสมาคม คนแรก และจนถึงปัจจุบันมีคุณสมภพ โปษยานนท์ เป็นนายกสมาคมคนที่สอง ซึ่งการบริหารงานตั้งแต่เป็นชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศจนมาเป็นสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยนั้น ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศเป็นอย่างดี และสมาคมฯยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากดังนี้:-

 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 2. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กระทรวงอุตสาหกรรม
 3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 4. สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม (สสว.)
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรม
 6. บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 7. บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด
 8. บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 9. บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 10. บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด
 11. บริษัท ไดเซนโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 12. บริษัท ด็อทแบมบู (กรุงเทพ) จำกัด
 13. บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล(ประเทศไทย) จำกัด
 14. บริษัท เจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น มาร์เก็ตติ้ง (ที) จำกัด
 15. บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
 16. บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 17. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์แลนด์อุปกรณ์เครื่องเย็น
 18. บริษัท ลัคกี้ แอร์ เทค จำกัด
 19. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
 20. บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
 21. บริษัท พานาโซนิค เอ. พี. เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
 22. บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 23. บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
 24. บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 25. บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 26. บริษัท แอร์โค จำกัด
 27. บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 28. บริษัท  บริษัท โฟลเทคเวิล์ด จำกัด
 29. บริษัท ยู-การผลิต จำกัด

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน:

 1. ส่งเสริมและทำให้เกิดมาตรฐานของงานด้านการติดตั้งและบริการเครื่องปรับอากาศแก่สมาชิกของสมาคมฯ
 2. ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันฯ การฝึกฝีมือต่างๆ เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายเรื่องต่างๆ ในการพัฒนาวิชาชีพ และอุตสาหกรรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ
 4. เตรียมและควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปวารสาร คู่มือ เว็ปไซด์ และสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ห้ามมิให้สมาชิกสมาคมฯ ใช้ประโยชน์ จากสื่อต่างของสมาคมเป็นการส่วนตัว
 5. มีส่วนร่วมหารือเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสมาคมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงานของสมาคม:

 • ร่วมมือกับภาครัฐในการผลิตช่างเครื่องปรับอากาศป้อนสู่ร้านค้าสมาชิก
 • ร่วมมือกับภาครัฐในการจัดทำมาตราฐานช่างเครื่องปรับอากาศ
 • ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศในภูมิภาค
 • ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี่อย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสาระสนเทศ E-SERVICE อย่างต่อเนื่อง
 • ตำเนินการขยายฐานสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาตราสัญลักษณ์สมาคมฯ เพื่อมอบแก่ร้านค้าสมาชิก
 • ดำเนินกิจกรรมสันทนาการร่วมกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลงานและกิจกรรม

 1. ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำหลักสูตรช่างฝีมือระดับ 1, 2 และ 3
 2. ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอบรมช่างเครื่องปรับอากาศ
 3. ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศจัดการแข่งขัน “สุดยอดช่างแอร์ 2011” ในงาน RHVAC 2011 ที่อิมแพ็ค เมื่องทองธานี
 4. ร่วมกับ สสว.ในการผลิตโปรแกรม E-service เพื่อให้สมาชิกใช้ในการเพิ่มผลผลิต
 5. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและบริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จำกัด จัดทำโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ
 6. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปลูกต้นไม้ในโครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ”
 7. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ