การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 ของสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 301 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีคุณดนัย เหลืองโสภากร นายกสมาคมผู้ค้เครื่องปรับอากาศไทย คุณกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิกของสมาคมฯเข้าร่วมประชุมและถ่ายภาพร่วมกันในครั้งนี้