การประชุมหารือผู้สนับสนุนเพื่อกำหนดกิจกรรมสมาคมฯประจำปี 2561

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย จัดประชุมหารือผู้สนับสนุนเพื่อกำหนดกิจกรรมสมาคมฯประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 301 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีคุณดนัย เหลืองโสภากร นายกสมาคมผู้ค้เครื่องปรับอากาศไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมและตัวแทนของบริษัทต่างๆที่ให้การสนับสนุนทางสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมและถ่ายภาพร่วมกันในครั้งนี้